Kosovo

Kosovo

Prizren

A single minaret is all that remains of the Arasta Mosque.

Historical Sites Photo ID 23728-2018 © KryssTal 2014

[240 Photos of Kosovo]    [Random Travel Photo]    [Search Travel Photos]